OFERTAPORADYCENNIK - MONTAŻGALERIAKONTAKT
 

 

Profesjonalny monta? okien dachowych Krak�w, Ma?opolska
 

Okno dachowe jest najbardziej funkcjonalnym i efektywnym rozwi?zaniem s?u??cym dostarczeniu ?wiat?a i ?wie?ego powietrza na poddasze.
Cz?sto s?ysz? opini?, ?e okno dachowe to z?o konieczne. "Bo cieknie", "bo w zimie zimno", "bo latem grzeje", "bo si? woda skrapla" . Zazwyczaj te zarzuty s? poparte do?wiadczeniami lecz do?wiadcze? tych mo?na unikn??. Na pocz?tku planowaniem - nie wsz?dzie sprawdzaj? si? standardowe rozwi?zania. 
Jednak najwa?niejszy jest prawid?owy monta?. Nie polega on jedynie na wyci?ciu dziury w dachu i wstawieniu okna. Oczywi?cie mo?e si? uda? taki trik ale nie zawsze i do czasu. Bo nie jest tak, ?e dach pozostaje takim jakim jest w danej chwili. Ca?y czas zachodz? w nim rozmaite procesy. Najcz??ciej jest to praca zwi?zana z temperatur? i wilgotno?ci?.
Okno jest nara?one bezpo?rednio na wszystkie czynniki atmosferyczne.
Mog? wi?c stwierdzi?, ?e prawid?owy monta? okna w dachu to minimalizowanie ryzyka. 

Dzia?am jako  firma jednoosobowa.
W tego typu pracach taka forma dzia?alno?ci jest najbardziej odpowiednia.
- Wi?ksza firma nie jest w stanie utrzyma? si? w tak niszowym segmencie rynku, zachowuj?c specjalizacj?, inwestowa? w wiedz? i sprz?t, który jest do?? ma?o uniwersalny, ma?o pomocny w innych rodzajach prac.
- Zamawiaj?c us?ug? w wi?kszej firmie, wykonawca us?ugi jest zazwyczaj pracownikiem tej firmy - nie ponosi we w?asnym odczuciu takiej odpowiedzialno?ci za renom? firmy (jako?? ?wiadczonej us?ugi) jak w?a?ciciel.
- Czynnik ludzki jest w tego typu us?ugach decyduj?cy - je?eli pope?niam b??d, to uderza on bezpo?rednio we mnie (sprawy finansowe czy zwi?zane z reputacj?), dlatego ryzyko b??du ograniczam do minimum.
- Czasem s? obawy, ?e je?li wykonuj? prac? sam, to b?d? zmusza? inwestora do pomocy. Tymczasem je?li wiem, ?e sam nie poradz? sobie z zadaniem, zatrudniam pomocnika.
- Na koniec co?, co ka?dego z nas interesuje! Dzi?ki temu, ?e mam na utrzymaniu tylko swoje stanowisko pracy, bez lokali i innych dodatkowych generatorów kosztów, mog? zaoferowa? ATRAKCYJNE CENY.
 
 Moje do?wiadczenie:
     W lipcu 1997 r. zatrudni?em si? w firmie Fakro w Nowym S?czu, gdzie przez cztery lata, pracuj?c przy produkcji okien i akcesoriów, mia?em okazj? poznawa? wszystkie etapy powstawania produktów tego przedsi?biorstwa. Od k?ody do okna. I tak rozpocz??a si? moja przygoda z oknami dachowymi.
Zdolno?ci do wprowadzania nowych rozwi?za? i tzw. smyka?ka do zawodu sprawi?y, ?e trafi?em do Dzia?u Bada? i Rozwoju. Przez trzy lata by?em odpowiedzialny za tworzenie, badania i wdra?anie nowych produktów firmy, uznanej za jedn? z najbardziej innowacyjnych w Polsce. B?d?c jeszcze bardzo m?odym, ??dnym poznawania nowych rzeczy, postanowi?em nieco si? przekwalifikowa? i zatrudni?em jako doradca techniczno-handlowy w firmie Okpol - drugiego pod wzgl?dem poziomu produkcji okien dachowych polskiego producenta. Na tym stanowisku przepracowa?em dwa i pó? roku.
Pó?niej zdobywa?em do?wiadczenie handlowe jako dyrektor sprzeda?y u jednego z najwi?kszych dystrybutorów okien dachowych w kraju. Nie posiadam jednak predyspozycji handlowych. Postanowi?em wi?c kontynuowa? przygod?, któr? rozpocz??em we Fakro. Dzi? prowadz? jednoosobow? firm?, która wzgl?dem jako?ci, wyspecjalizowania ?wiadczonych us?ug, do?wiadczenia i parku maszynowego nie ma w Polsce konkurencji. Prosz? wybaczy?, moja pewno?? siebie mo?e dra?ni?, ale obserwuj?c warunki pracy kolegów z zachodniej granicy, nie mam powodów do kompleksów.
Jako pierwszy w kraju wprowadzi?em na rynek us?ug? profesjonalnej renowacji okien dachowych o wy?szej jako?ci ni? proponowana przez serwisy fabryczne.

U?ywam do pracy najlepszych dost?pnych na rynku narz?dzi (Festool, Protool, Hilti, Fein, AEG, Wagner), jak i najtrwalszych materia?ów.

?wiadcz? swoje us?ugi na terenie Krakowa i województwa ma?opolskiego - mo?liwe tak?e zlecenia w innych cz??ciach kraju.

 

 

 
 
 made by szpila

o firmie  |  oferta   |  porady  |  cennik - montaż  |  galeria   |  kontakt